Veelgestelde vragen

U bent niet zo bekend met het begrip vaarvakantie,

U wil wat meer duidelijkheid omtrent het huren van een boot?

We hopen u een antwoord te kunnen bieden over de meeste onderwerpen betreffende volgende onderwerpen

Geen vaarbewijs noodzakelijk?
Varen in de praktijk?
Vaarreglementen?
Vaartuig beheersing?
Scheepsterminologie?

Geen vaarbewijs noodzakelijk

U heeft geen vaarbewijs nodig, zelfs ook geen ervaring! Bij aankomst op de basis wordt u hartelijk ontvangen door één van onze medewerkers en naar uw boot begeleid. U krijgt dan een uitvoerige uitleg over de de boot.Het is evident dat er voor afvaart een grondige vaaropleiding gegeven wordt zodanig dat u uw boot op een aanvaardbare en veilige manier kan besturen. Aan boord bevindt zich een omstandig boordboek waarin men als naslagwerk alle informatie kan vinden betreffende het gebruik van de boot, de werking van de verschillende toestellen of enkele handige vaartips
Wij beantwoorden vakkundig ook al uw mogelijke vragen. Pas wanneer u er zich klaar voor voelt kan u afvaren.

In België is er pas een vaarbewijs nodig indien de boot langer is dan 15m of sneller vaart dan 20km/hr. In Frankrijk is er een overeenkomst met de overheid, dat bepaald dat de verhuur van vakantieboten vrijgesteld is van een vaarbewijs. In Nederland, Italië en in Ierland heeft men eveneens geen vaarbewijs nodig.
In Duitsland zijn er een aantal gebieden waar een vaarbewijs verplicht is. In de loop van 2011 zijn er hieromtrent enkele wijzigingen te verwachten.

 

Scheepsterminologie

Stuurboordzijde

De stuurboordzijde van een schip bevindt zich aan de rechtse zijde indien u op het achterschip staat en richting boeg kijkt. Deze zijde wordt gekenmerkt door het groene navigatielichtje.

Bakboordzijde

De bakboordzijde van een schip bevindt zich aan de linkse zijde indien u op het achterschip staat een richting boeg kijkt. Deze zijde wordt gekenmerkt door het rode navigatielichtje.

Loefzijde

Loefzijde of loef is de scheepszijde waar de wind inkomt. De term wordt in verschillende combinaties gebruikt: te loef, loefzijde, te loevend, loefwant enz.

Lijzijde

Lijzijde of lij is de zijde van het schip waar de wind naartoe waait. De lijzijde wordt ook wel de lage kant genoemd, aangezien een schip overhelt onder de winddruk naar lijzijde.

Hoger wal

Die kust of oever waar wind en golven vandaan komen.

Lager wal

Die kust of oever waar wind en golven naar toe gaan.

Toplicht

Dit rondom schijnend witte licht kan wordt aangezet bij duisternis, wanneer men voor anker ligt of wanneer men aangemeerd ligt in een vaargeul.

Boeg

Voorzijde van het schip. In normale omstandigheden het spitsende deel dat in voorwaartse vaarrichting de golven klieft.

Hek

Achterzijde van het schip. Ook weleens de spiegel genoemd. Engelstalig omschreven als: 'stern'. Een heklicht dient te branden bij duisternis en verwittigd oplopende of achtervarende vaartuigen van uw aanwezigheid.

Oplopen

Het inhalen en voorbijlopen van een ander vaartuig. Hou er rekening mee dat schepen die naast elkaar varen door de 'terugstroom' naar elkaar toe worden gezogen. Schepen die elkaar ontmoeten, worden uit elkaar geduwd. Hoe groter het schip, hoe sterker het effect. Het in een kanaal oplopen van een vrachtschip kan soms voor een verrassing zorgen. Eenmaal naast het schip gekomen kan de terugstroom zo sterk zijn dat de inhaalpoging eventueel gestaakt moet worden. Verder kan het voorbijlopen van een klein schip in smal ondiep water ook gevolgen hebben. Door ondiepte aan de kant kan een enorme zuiging ontstaan, waarbij beide schepen nagenoeg onbestuurbaar worden. Vermijdt dit dus, het is slecht voor de oevers en onbehoorlijk tegenover de schipper van het opgelopen schip. In het algemeen kan gesteld worden dat een oploopmanoeuvre beperkt moet worden tot ruim water.

Voor -en achterschip

Voorschip, voorzijde van een boot, kant boeg. Achterschip, achterzijde van een boot, kant hek of spiegel.

Betonning

Betonning wordt gebruikt om het vaarwater te markeren. Er zijn twee soorten: laterale voor zijdelingse begrenzing en kardinale voor markering van gevaar. Bij kardinale markering is een kompas nodig.

Blauw bord

Als beroepsvaart tegenstroom in een bocht naar bakboord wil uitwijken om zo min mogelijk hinder van de stroom te hebben, wordt aan stuurboord een blauw bord getoond (vroeger blauwe vlag).
Schepen die stroomafwaarts komen geven als antwoord ook het blauwe bord ten teken dat zij door eveneens naar bakboord uit te wijken vrije vaart geven. Deze manier van varen wordt ook wel 'blauw varen' genoemd. Men passeert elkaar met de rechterzijde, 'stuurboord op stuurboord'. Pleziervaart hoeft niet te antwoorden, doch gaat bij voorkeur ook naar de overzijde. Men mag stuurboordwal aanhouden, maar dan buiten de betonning. Wijkt men wel uit naar bakboord, laat dan ruim van te voren duidelijk de bedoeling zien door zo recht mogelijk over te steken. De pleziervaarder die tegenstroom varend dezelfde truc toepast, 'de verkeerde wal' dus, mag geen blauw bord voeren en tegemoetkomende schepen niet verplichten hun eigen wal te verlaten. Denk eraan dat je als pleziervaarder wel stuurboordwal moet houden.

Boegschroef

Een boegschroef, ook wel kopschroef genoemd, is een handig hulpmiddel die vooraan in de boeg van het schip gemonteerd zit. Door korte stoten wordt de koers van de boeg gecorrigeerd. Een boegschroef is handig bij af- en ontmeren met zijwind en ook bij het bestuurbaar blijven bij het achteruit varen.

Bolder

Verticale afgesloten buis of pen die vast gemonteerd staat op de kade of op het dek van een schip. Deze staanders zijn meestal voorzien van twee dwarspennen waarop een lijn kan worden belegd om het schip vast te leggen aan de kade.

Gangboord

Het smalle looppad aan de binnenzijde van he

Vaarreglementen

 

 

Algemeen

Hieronder worden de belangrijkste 'verkeersregels' m.b.t. het handelen van meerdere vaartuigen ten opzichte van elkaar samengevat. Een volledig overzicht van de vaarregels vindt u in de scheepvaartreglementen voor de diverse waterwegen.

De belangrijkste regel is deze van het 'goede zeemanschap'. Een schip moet steeds een veilige vaart aanhouden zodat het juiste en doeltreffende maatregelen kan nemen om een aanvaring te vermijden. Desnoods moet het daarvoor afwijken van de geldende regels!
Kijk altijd goed om u heen zodat u weet of er andere schepen in de buurt zijn.
Schat de situatie ruim van tevoren in. Als u moet wijken doe dat dan tijdig en maak uw bedoelingen duidelijk aan de andere waterweggebruikers (eventueel met geluidsignalen).

Basisregels

De voornaamste voorrangsregel stelt dat kleine, snelle, goed manoeuvreerbare vaartuigen (zoals pleziervaartuigen) altijd moeten wijken voor grote, trage en moeilijk manoeuvreerbare vaartuigen (beroepsvaart). In de volgende reeks 'kleine vaartuigen' (< 20 meter) heeft het voorgaande vaartuig voorrang op het volgende: zeilschip à door spierkracht voortbewogen schip à motorschip.
Op alle waterwegen en in bebakende vaargeulen moeten schepen de stuurboordzijde aanhouden.

Gedrag binnen-en buiten de afgebakende vaarzone

Wanneer 2 schepen elkaar kruisen zodanig dat er een gevaar voor aanvaring bestaat en één van die schepen de stuurboordzijde van het vaarwater houdt, dan moet dit schip zijn weg vervolgen en moet het andere schip uitwijken.
Een schip met een lengte van minder dan 12 meter moet, indien mogelijk buiten de vaargeul varen (Beneden-Zeeschelde).
Bij het geheel of gedeeltelijk oversteken, het binnenvaren of verlaten van een vaargeul of waterweg, mogen schepen die in de vaargeul of op de waterweg varen en de richting ervan volgen niet gehinderd worden.

Kruisende en tegengestelde koers

Wanneer 2 motorschepen recht tegen elkaar insturen of elkaar kruisen met gevaar voor aanvaring, moeten beiden naar stuurboord uitwijken zodat ze elkaar aan bakboord voorbijvaren.
Het kruisen is slechts toegestaan als de vaargeul breed genoeg is.
In een nauwe bocht heeft een schip dat de grote bocht (buitenbocht) aan zijn stuurboordzijde heeft voorrang op een tegenliggend schip. Dat laatste moet wachten tot de bocht vrij is.
Bij een engte met een nauwe doortocht, heeft een schip dat geen hindernis aan zijn stuurboordzijde heeft voorrang en moet het tegenliggende schip wachten tot de engte vrij is.
In alle situaties op stromend water, waarbij schepen elkaar uit tegengestelde richtingen naderen bij nauwe doortocht (bocht, engte, brug) heeft het voor stroom varende schip voorrang dat tegen stroom vaart.
Wanneer de koersen van 2 motorschepen elkaar kruisen met gevaar voor aanvaring, moet het vaartuig dat het andere aan stuurboordzijde van zich heeft, uitwijken en indien mogelijk vermijden voor het andere over te lopen('voorrang van rechts').

Oplopen, voorbijvaren van een ander schip

Elk schip dat een ander oploopt moet uitwijken voor het schip dat wordt opgelopen.
Het oplopen gebeurt in principe aan de bakboordzijde van het schip dat wordt opgelopen.
Indien nodig moet het oplopende of het opgelopen schip de gepaste geluidssignalen geven.
Het opgelopen schip vergemakkelijkt het oplopen door tijdig de snelheid te verminderen en zoveel mogelijk ruimte te geven aan het oplopende schip;
Behoudens toestemming van de loodsdienst mag een schip op het kanaal Gent-Terneuzen een bovenmaats zeeschip dat varende is niet oplopen en voorbijvaren.
Het is verboden een varend schip voorbij te varen, indien dit op minder dan 500 meter van een brug, sluis of ander kunstwerk met enkele doorvaart gekomen is.
Het oplopen is niet toegestaan in bochten of engten waar het kruisen van schepen onmogelijk is.
Schepen mogen niet op gelijke hoogte blijven varen, tenzij dit zonder gevaar of hinder voor de scheepvaart kan geschieden.

Andere manoeuvres

Schepen die andere dan de hoger genoemde manoeuvres uitvoeren (ankeren, ankerplaats verlaten, keren, aanmeren of afvaren, haven in- of uitvaren) moeten wachten tot de vaarweg helemaal vrij is. Zij mogen de scheepvaart niet plotseling hinderen met hun manoeuvre.
Aan een schip dat wil opdraaien (180°van koers veranderen, al dan niet op stromend water), en dat daartoe een passend geluidsignaal heeft gegeven, moet de nodige ruimte worden gegeven. Desnoods moeten andere schepen hun vaart minderen of stoppen.
Het is verboden te keren voor de ingang van een haven, een dok, een zijkanaal of een sluis, wanneer andere schepen die verlaten of aanlopen.

Vaarsnelheden België

De maximum toegelaten vaarsnelheden zijn verschillend per waterweg en zijn o.m. afhankelijk van de breedte van de vaarweg en het vaartuig, de diepgang van het vaartuig en de stroomrichting. Voor pleziervaartuigen (90 ton of minder) van minder dan 2.5 meter breed of met een diepgang van minder dan 1 meter, is de maximumsnelheid 12 km/u.
Pleziervaartuigen van 2.5 meter breed of meer en met een diepgang van 1 meter of meer, mogen niet sneller dan 9 km/u varen. Voor bepaalde vaarwegen bestaan afwijkende snelheidsvoorschriften (zie inleiding bij de desbetreffende waterweg). De snelheid is niet beperkt op de Zeeschelde afwaarts de brug in Dendermonde, op de Durme afwaarts en de Hammebrug en op de Rupel. De snelvaart op deze tijgebonden waterwegen wordt onder bepaalde voorwaarden toegelaten van zonsopgang tot zonsondergang.

Gedraging in afwachting van versluizen en openen brug

Houd een afstand van minimum 50 tot 100 meter van de brug of de sluis
Vaar niet heen en weer, maar maak vast aan de oever of probeer de boot stil op het water te houden. Nooit ankeren!
Let op de lichten en/of de aanwijzingen van de brug- of sluiswachter, een gsm is erg nuttig om contact te hebben met de sluiswachter.
Geef ruimte aan de boten die uit de tegengestelde richting uit de sluis of door de brugopening varen
In Nord-Pas de Calais is een aantal sluizen en bruggen geautomatiseerd. De schuttingprocedure wordt automatisch opgestart als u voorbij een detector vaart. In bepaalde gevallen moet u zelf een hendel bedienen om een de sluiswerking te starten.

Manoeuvres:Bij het binnen- of buitenvaren van een sluis of brugopening.

Let op plotse windstoten of stromingen
Ken de hoogte van uw vaartuig bij doorvaart onder vaste of schuin opstaande bruggen (antennes, vlaggenmasten)
Wacht op je beurt
Vaar langzaam maar houd voldoende snelheid om te kunnen manoeuvreren
Houd het midden van de vaarweg
Vaar door tot het eind van de sluis, zodat nog andere boten binnen kunnen varen
Let op de lichten en/of de aanwijzingen van de brug- of sluiswachter

Manoeuvres: In de sluis.

Hou voldoende afstand van de sluisdeuren (sluisdrempel onder water!)
Sla de meertouwen over een bolder of steek ze door een ring en houd de losse einden vast in de hand. Meertouwen nooit vastmaken met knopen!
Maak steeds vooraan en achteraan vast
Maak uw boot niet vast aan een beroeps vaartuig
Bescherm de flanken van uw vaartuig met stootwillen (banden zijn niet toegelaten)
Laat uw boot niet onbemand achter

Manoeuvres: bij het naderen van een stuw.

Vaar langs de oever waar zich de schutsluis bevindt
Nader nooit tot bij de stuw
Indien u toch te dicht bij de stuw komt, keer dan onmiddellijk 180° en vaar snel weg van de stuw
Probeer nooit parallel met de stuw te varen om de sluis te bereiken

Manoeuvres: Man-over-boord manoeuvre.

Bij man-over-boord de juiste handelingen verrichten. Roepen 'zwem', één van de opvarenden laten wijzen in de richting van de drenkeling. De boot aan loefzijde van de drenkeling tot stilstand brengen en de schroef van de drenkeling wegdraaien.

Scheepvaarturen

Behoudens de in bijzondere reglementen voorziene afwijkingen is de scheepvaart 's nachts niet toegelaten in België en Nord-Pas de Calais, met uitzondering van de Boven- Zeeschelde, de Rupel, de Zenne, de Durme (stroomafwaarts de Statiënbrug in Lokeren) en het Kanaal Gent-Terneuzen (Belgisch gedeelte). Onder bepaalde voorwaarden is het Zeekanaal Brussel-Schelde dag en nacht toegankelijk.

Vlagvoering

In België moet elk varend vaartuig op de binnenwateren vooraan een rode vlag met in het midden een witte blok voeren (de vroegere Nederlandse sleepvlag). Verder voert een schip de nationale vlag achteraan en een kleine vlag van het gastland in het stuurboordwant. Alle vlaggen worden 's nachts weggehaald.

Vaartuigbeheersing

Wieleffect aandrijfschroef

Het draaien van de schroef geeft een zogenaamd wieleffect of directe schroefwerking. De achterkant van het schip zal in de richting van de draaibeweging van de schroef trekken(links). Als het schip in het water ligt kan je tijdens het varen naar de draaibeweging van de schroefas kijken. Links of rechts wordt dan bepaald door in de richting van het voorschip te kijken. Bij vooruit varen merk je weinig van het wieleffect omdat door de achterwaartse stuwkracht van het schroefwater de roerwerking zal overheersen. Bij afstoppen of achteruit varen is het een ander verhaal. Er is nu geen stuwkracht op het roer. Het wieleffect gaat overheersen. De rechtse schroef draait bij achteruitslaan linksom; het achterschip trekt dus naar bakboord. Een noodstop zal het schip al gauw dwars op de koers brengen, hoewel het effect bij een normale stop gecorrigeerd kan worden door het schip van te voren bakboord uit te sturen. Bij achteruitvaren zal als het schip eenmaal vaart maakt meestal alleen gecorrigeerd kunnen worden door een korte klap vooruit met het roer in de juiste richting. Als het klapje kort genoeg is zal het schip tengevolge van de slip nog steeds wat vaart achteruit blijven lopen.

Bediening boegschroef

Stand-by door de indrukking groen verlichte drukknop
Actie door de grote kantelknop links en met verpozing rechts te kantelen. De reactie en koerswijziging van de boegschroef wordt het best verwezenlijkt door korte stoten .

Touwbeslag

Men onderscheid de volgende soorten meertouwen:
-Voorste landvast of boegtros
-Achterste landvast of hektros
-Voor -en achterspring (belet voor -en achterwaartse bewegingen van het schip)
-Dwarstrossen (houden het schip dicht bij de kade)

Aan -en afmeren

Bij het aanmeren wordt eerst achteraan bevestigd, naderhand de voorzijde, nadien de voorspring en achterspring, tot slot de Dwarstrossen. Voor het afvaren wordt de omgekeerde volgorde gevolgd. Wanneer de wind een grote invloed heeft volg de volgorde waarbij het laatste los die van de loefzijde is (kant van waaruit de wind waait).
Bereid het aanmeren voor, hens aan dek, op hoogte hangen stootwillen, ordenen touwen. Controleer bij voorbaat de diepte van de aanmeerplaats. Hou rekening met de stroming en de windsterkte. Controleer het aantal aanmeerpennen. Meer de boot aan met de kop in de wind. Leg de boot bij voorkeur 1 m voor en 1 m achteraan vast. Laat geen touw hangen overheen jaagpaden. Controleer regelmatig of de touwen nog goed bevestigd zijn. Bevestig de touwen overheen een paal of door een ring zodanig dat je het uiteinde kan vastmaken op de kikker van de boot.

Roeraandrijving

Alle boten worden bestuurd door een hydrolisch circuit. Er dient geen omschakeling te gebeuren om te wisselen van stuurstand.
Vermijd onbestuurbaarheid door op twee stuurstanden ter gelijker tijd te sturen.
Noodsturen kan men via de installatie opgesteld onder het bed in de achterkajuit

Gas en versnellingshendel

-Door het vooruitduwen van de hendel uit neutrale positie versnellen de omwentelingen van de schroef. Hierdoor versneld de boot voorwaarts ( omgekeerd is vertragen en uitglijden).
-Door het aantrekken van de hendel uit neutrale positie versnellen de omwentelingen van de schroef. Hierdoor versneld de boot achterwaarts.(omgekeerd is vertragen en uitglijden).
-Hou de gashendel enkele tellen in neutraal voordat u wisselt van voor naar achteren en omgekeerd. Zo spaart u de keerkoppeling

Varen in de praktijk

Inschepen

Naargelang de gereserveerde periode is je boot bij week/miniweek/weekend verhuring beschikbaar vanaf 14.00Hr.
Uw boot is perfect uitgerust en onderhouden zoals vaak alleen een boot eigenaar, maar nu als ondernemer op hun eigen basis kan geven. Standaard zijn er voldoende meertouwen, fenders en meerhaken. Alle veiligheidsmateriaal zoals zwemvesten, verbandkisten en brandblussers zijn aanwezig. RiverYachts biedt een compleet linnenuitzet aan voor de huishouding, voldoende handdoeken, aangenaam bedlinnen en een overcomplete huishoudelijke uitzet.
Uw boot wordt voor afvaart compleet volgetankt met diesel (280l) en drinkbaar water (600l) Uw batterijen voor koelkast, interieur utiliteiten, boegschroef, omvormers naar 220V en motor management worden nagezien. Voor afvaart wordt u de werking van het schip uitgelegd.
Uw bagage voorzie je best bij voorbaat in soepele draagtassen in plaats van vaste valiezen. De opberging van draagtassen vergt minder plaats en verhoogt dus het comfort aan boord. Als schoeisel voorzie je best schoenen met zachte niet kleur afgaande zolen. Vergeet zeker je zon bescherming niet, immers door de reflectie van het water absorbeer je een veelvoud aan zonnestralen.
Je voertuig kan je achterlaten op onze verzorgde parking. Je kan ook opteren voor onze bewaakte parking of een garage ,dit echter tegen een meerprijs.


Uw vaartocht

Uw vaartocht wordt begeleid door routeplanners. Deze planners volgen synchroon uw acties. Belangrijke veranderingen in vaarwater, kanaal of richtingen worden verduidelijkt door foto’s. De belangrijkste bezienswaardigheden op uw route worden omschreven. Indien gewenst kan je uiteraard je eigen koers varen.
Normaal vaar je omtrent 4 à 5 uren per dag, dit komt overeen met een actieradius van omtrent 35 km per dag. Per sluis moet je 15 à 20 minuten oponthoud rekenen. Onze boten varen elegant bij 10 km/Hr. Hou er echter rekening mee dat deze snelheid op de meeste pittoreske kanalen sterk boven het toegestane ligt.


Een boot besturen is vrij eenvoudig!

Je ondervindt al vlug dat het besturen van onze boottypes echt vanzelf gaat. De boot bestuur je met twee handelingen: één gashendel met twee posities (vooruit en achteruit) en een stuurwiel die het roerblad bediend. Door de gashendel verder in voor –of achteruit te tillen versnelt de boot langzaam. Door het stuurwiel te verdraaien en je roerstand af te lezen glijd je in de aangegeven richting. Anders dan bij transportmiddelen op het land zijn alle bewegingen van de boot eerder langzaam en ontstaat er een kort tijdsinterval tussenin de gevraagde correcties. Wanneer je alles zeer rustig bewerkt verloopt alles volgens jouw wens. Wind echter kan je koers beïnvloeden. Een handig vlagje op de kop van de boot toont je de windrichting, anticiperen met deze wind, stemt je al vlug euforisch in je vaarkwaliteiten. Met de boegschroef kan je eventueel de koers bijstellen.
Door het speciale onderwaterschip van onze boten en de geringe diepgang is de besturing verrassend aangenaam.
Alle voorgaande zaken worden je bij voorbaat gedemonstreerd. Alle noodzakelijke instructies worden je overgedragen. In een naslagwerkje kan je deze nogmaals nalezen. De verkeersreglementeringen en snelheidsinstructies op elk kanaal vind je in het boordboek.


Het schutten of versluizen

Versluizen is een eenvoudig manoeuvre en zonder gevaar. De kleinste sluizen zijn steeds 5.1 m breed, er rest je dus nog 1.2 m marge tussen uw boot en de kade. Het komt er op neer dat je de sluis stapvoets invaart en je manoeuvres rustig uitvoert. Wanneer je schut samen met andere watersporters zal je al vlug de collegialiteit onder de schippers mogen ondervinden. Menigmaal zal er een handje toegestoken worden. De sluismeester is steeds verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Hij zal je met plezier een handje toesteken. Als weder dienst zal hij het op prijsstellen dat je hem een handje toesteekt met het aandraaien van de handbediende schotten en sluis deuren. Vergeet niet het verval na te zien. Voorzie voldoende touwlengte om het verval te kunnen overbruggen. Ideaal wordt de boot door twee personen geschut. Eén persoon op het voordek en één persoon op het achterdek. Handmatig wordt het meertouw gevierd of aangehaald, nooit vastgebonden.


Havens en aanlegplaatsen

Gedurende je vaartocht ben je vrij halt te houden op iedere plaats waarvan je vermoedt dat ze de boot niet zullen beschadigen. Hou hier ook duidelijk rekening met de eventuele golfslag van passerende schepen of de ondiepten in meanderende rivieren Privé aanlegplaatsen zijn hierop uiteraard de uitzondering. Indien je kiest voor de rust van het landelijke zorg er dan voor dat je verblijf geen sporen nalaat. Aangezien de Belgische waterwegen echt goed voorzien zijn van comfortabele aanlegplaatsen in steden en gemeenten is het best te verpozen aan deze voor u voorziene inrichting. Onmiddellijk kan je dan genieten van de sfeer die deze steden uitstralen.


Fietsen

Onmisbaar voor de ontdekking van de buurt omheen je aanlegplaats. Het vervoermiddel bij uitstek om de talrijke bezienswaardigheden te bezoeken. Of simpelweg, je gebruikt de fiets enkel maar voor je dagelijkse rit naar de bakker of om boodschappen. Anderzijds zijn de meeste kanalen en rivieren in België voorzien van Jaagpaden. Deze verharde wegen zijn uitsluitend voorzien voor plaatselijk dienstverkeer of voor fietsers. U zal het merken, België is een fietsvriendelijk land. RiverYachts heeft twee soorten fietsen ter beschikking. Compacte plooifietsen of grotere city bikes. De fietsen zijn niet inbegrepen in de boothuurprijs.


Beëindiging vaartocht

U wordt naargelang de huurperiode zoals week/miniweek en weekend op de basis terug verwacht ten laatste om 9 Hr. Het is evident dat deze tijd niet overschreden wordt. Op deze manier kunnen wij de volgende bemanning een net en volwaardig schip aanbieden. Het is aan te bevelen dat je laatste overnachting op de basis houdt. Zo kan je genieten van een aangename uitdeining van je avontuur.
Op deze manier heb je nog alle tijd om je schip te reinigen of te laten reinigen tegen meerprijs.
Vergeet tenslotte ons gastenboek niet te vervolledigen. We houden ervan om onze gasten een aangenaam verblijf te gunnen, vandaar zijn al uw suggesties erg belangrijk voor ons.


Correspondentieadres

RiverYachts vakantieboot charter

Nieuwendorpe 41

B9900   EEKLO

Belgium

BE 0446 859 796

 

BEL ONS:

0032 (0) 473 27 17 70

Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 19:00

Zaterdag van 09:00 tot 17:00

Zondag van 10:00 tot 13:00

Contactgegevens

ALGEMENE E-MAIL

info@riveryachts.be

 

MIRIAM VAN GAEVER

Zaakvoerster

miriam@riveryachts.be

 

ALEX DESMET

Zaakvoerder

alex.desmet@riveryachts.be

© 2015 RiverYachts Amitic nv. BE 0446.859.796 All Rights Reserved. Designed By desmalex

RiverYachts, jachtverhuur en bootvakanties in België zonder vaarbewijs sedert 2005. Vaarregio's: bootverhuur België, Vlaanderen, Eeklo. Bootverhuur Frankrijk Canal du Midi, Bootverhuur Frankrijk Bretagne, Bootverhuur Frankrijk op de Charente of Mayenne. Bootverhuur Frankrijk Camarque, Bootverhuur Frankrijk in Bourgondië Les Canalous. Bootverhuur Belgische Ardennen. Bootverhuur Franse Ardennen en op de Maas. Bootverhuur Frankrijk Elzas Arsviller bootlift. Bootverhuur Duitsland Berlijn. Bootverhuur Portugal Porto Douro. Bootverhuur Ierland Shannon. Bootverhuur Engeland Norfolk Broads. Bootverhuur Italië Venetië. Bootverhuur Zweden Gota Kanaal. Bootverhuur Polen Masuren; Bootverhuur Tarpon boottypes. Bootverhuur Linssen boottypes. Riviertoerisme in België, Riviertoerisme  Frankrijk, Riviertoerisme  Portugal, Riviertoerisme  Duitsland, Riviertoerisme  Italië, Riviertoerisme  Ierland, Riviertoerisme  Engeland, Riviertoerisme Polen, Riviertoerisme Zweden.   

Alle vooorgestelde presentaties zoals foto's, inventarislijsten, routesuggesties en dergelijke zijn indicatief en kunnen varierën volgend de afvaartbasis.